Методичні рекомендації щодо роботи з тестовими завданнями з іноземних мов

Частини тесту ( за видами мовленнєвої діяльності)

 • Читання
 • Використання мови
 • Письмо

Загальна кількість завдань тесту – 43
На виконання тесту відведено 120 хвилин


скачанные файлыОрієнтовна тематика завдань із читання та письма

1. Особа та її характеристика.
2. Будинок. Житло.
3. Опис місцевості.
4. Повсякденне життя.
5. Стосунки з людьми.
6. Спілкування в сім’ї та школі.
7. Відпочинок, розваги та захоплення.
8. Подорожі та поїздки.
9. Сфера послуг.
10. Вивчення мови.
11. Література.
12. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості,
визначні місця, видатні особистості.
13. Природа та охорона навколишнього середовища.
14. Науково-технічний прогрес.
15. Сучасний світ професій.
16. Засоби масової інформації та інформаційні технології в сучасному
світі.

скачанные файлы (1)

Як побудовано тест?
Частина «Читання» містить тестові завдання закритого типу таких форм:
завдання на встановлення відповідності;
завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на заповнення пропусків.
У частині тесту «Читання» використовуються різнопланові тексти, усі вони є аутентичними, тобто такими, що були написані носіями відповідної іноземної мови та використовувалися в інформаційному полі, у якому дана мова вживається у повсякденному житті, діловому спілкуванні
тощо.
Мета перевірки цього виду мовленнєвої діяльності – оцінити вміння читати та розуміти аутентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу.
Частина «Використання мови» містить тестові завдання закритого типу такої форми, як завдання на заповнення пропусків, які сформовані для перевірки лексико – граматичних навичок та засвоєння системних знань про мову.
Мета контролю цього виду мовленнєвої діяльності – перевірити вміння розрізняти значення окремих лексичних одиниць, правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту.
Частина «Письмо» передбачає створення власного висловлення в письмовій формі відповідно до запропонованих комунікативних ситуацій. У цій частині тесту перевіряється рівень сформованості в учнів навичок і вмінь, необхідних для вирішення у письмовій формі комунікативних завдань,
пов’язаних із повсякденним життям. Вам може бути запропоновано написати коротке повідомлення, вітальну листівку, лист (особистого характеру чи офіційний), статтю до шкільної стінгазети, заповнити анкету тощо.

скачанные файлы (2)Тест містить завдання таких форм:
• Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання
вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланк відповідей А.
Як виконувати:
–  Уважно прочитайте запитання (або твердження, що потрібно
закінчити) й варіанти відповідей до них, а потім прогляньте текст.
– Запитання (або твердження, що потрібно закінчити) до тексту в
завданнях з вибором однієї правильної відповіді розміщені в тому ж порядку, що й інформація в тексті. Тому спочатку визначте, якої частини тексту стосується кожне запитання (твердження).
–  Поверніться до початку тексту та, уважно перечитуючи кожну
визначену відповідно до запитань частину, підкресліть речення
(вислови), що містять правильну відповідь.
– Намагайтеся зрозуміти зміст прочитаного, а не шукати в тексті ті самі слова (фрази), що й у запитаннях або у твердженнях, що
потрібно закінчити. Зазвичай при формулюванні запитань використовуються синоніми, схожі фрази або перефразовані вирази.
–  Позначте правильну відповідь серед запропонованих варіантів, виключивши неправильні.
Завдання на встановлення відповідності .У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуацій до оголошень/текстів.
Встановлюючи відповідність, Ви маєте справу із загальним
розумінням прочитаного. Це означає, що Вам не потрібно розуміти кожне слово у кожному тексті, а лише основний зміст прочитаного в тій мірі, наскільки це потрібно, щоб
знайти правильну відповідь. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А. Ця форма зустрічається у всіх тестах з іноземних мов, окрім французької.
Як виконувати:
–  Спочатку читайте заголовки, твердження, а потім текст або частини тексту.
– Якщо вам необхідно встановити відповідність між запитаннями та відповідями, намагайтеся знайти частину тексту, у якій міститься відповідь на конкретне окреме запитання.
–  Пам’ятайте, що серед запропонованих вам заголовків (тверджень, ситуацій) є додаткові три заголовки (твердження, ситуації), що не можуть бути правильними відповідями.
– Зазвичай у формулюванні заголовків (тверджень, ситуацій)
використовуються синоніми, схожі фрази або перефразовані вирази.
Тому не треба шукати у відповідях ті самі слова, що й у заголовках (твердженнях, ситуаціях).

• завдання на заповнення пропусків у тексті.

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання цієї форми передбачають вміння правильно використовувати лексичні одиниці, розрізняти значення окремих лексичних одиниць та уміння правильно
використовувати відповідні граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова – зв’язки, іменники, прикметники тощо). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.
Як виконувати:
–  Щоб зрозуміти тему, швидко прочитайте текст, ігноруючи пропуски.
– Уважно прочитайте слова (словосполучення), які потрібно вставити
в текст замість пропусків, намагаючись зрозуміти їх.

–  Перш ніж обрати правильну відповідь, проаналізуйте граматичні
форми, що передують пропуску або розташовані одразу за ним.
– Не забувайте, що вибрані вами форми слова (словосполучення) повинні підходити за граматичною структурою до речення, у яке ви їх вставляєте.
завдання з розгорнутою відповіддю .
Такі завдання передбачають створення власного висловлення у письмовій формі.
Як виконувати:
Під час виконання завдання на створення власного висловлення у письмовій формі
зверніть увагу на змістове наповнення, логічний зв’язок між частинами висловлення, правильність використання лексики та граматики , а також оформлення повідомлення відповідно до формату (особистий лист, діловий лист тощо).
– Уважно прочитайте повністю умову завдання (комунікативну ситуацію), щоб з’ясувати, якого типу висловлення Вам необхідно створити.
– Складіть план свого висловлення, продумайте елементи оформлення
відповідно до формату (привітання, звернення, заключні фрази тощо).
–  Виберіть стиль написання відповідно до типу висловлення.
–  Напишіть висловлення на чернетці.
– Не забудьте поділити текст на абзаци відповідно до його змісту.
– Перечитайте написаний Вами текст і переконайтеся, що в ньому
відсутні помилки. Зверніть увагу на зв’язок між абзацами (реченнями в абзацах), внесіть за потреби корективи.
– Перепишіть текст висловлення на бланк Б. Пам’ятайте, що обсяг письмового висловлення обмежений місцем на бланку Б.

За виконання завдань можна отримати:
За завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал;
За завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 тестовий бал;
За завдання на заповнення пропусків у тексті- 0 – 1 тестовий бал;
За завдання з розгорнутою відповіддю- 0 – 14 тестових балів;
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з іноземних мов – 56
imagesЯк працювати над тестом?
Насамперед опрацюйте необхідний навчальний матеріал за програмою зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
Для тренування навичок та вмінь читання використовуйте тексти із аутентичних джерел (іншомовних газет та журналів, навчальних посібників та зразків художньої літератури). Для формування навичок та вмінь писемного мовлення намагайтеся якомога частіше виконувати письмові роботи відповідної форми та аналізувати їх.
Виконуючи завдання тесту, уважно читайте умову та ознайомлюйтесь із зразком виконання завдання даної форми. Перечитуйте всі подані варіанти відповіді і лише тоді обирайте остаточний варіант.
Під час виконання завдань ви можете використовувати вільні місця в тексті, з яким ви працюєте, або вільні від тексту місця в зошиті.
Завершивши роботу над завданнями у тестовому зошиті, позначте хрестиками обрані вами варіанти відповідей у бланку відповідей.
Виконуючи завдання на створення власного висловлення у письмовій формі, зверніть увагу на змістове наповнення, логічний зв’язок між частинами висловлення, правильність використання лексики та граматики, а також оформлення повідомлення відповідно до формату (особистий лист, діловий лист тощо).
Пам’ятайте про те, що час, відведений на виконання завдань, ви
розподіляєте самостійно. Тому спочатку виконайте завдання, які не викликають у вас сумнівів, а потім перейдіть до складніших. Розрахуйте час для перенесення відповідей на бланк А та написання тексту висловлення на бланк Б.
Бажаємо успіхів!

Урок англійської мови в 11 класі по темі “My Family”

Y2

Мета: активізувати лексику по темі «Проблеми у сім’ї»; розвивати навички говоріння, читання з теми; удосконалити навички володіння граматичною структурою «Умовні речення І,ІІ,ІІІ типу»; виховувати почуття толерантності.

Обладнання: підручник О. Карп’юк “English-11”, заготовки для вправи «Сузір’я ідеальної дочки, сина»; граматичні таблиці, відеоролик “Conditionals in songs”

Хід уроку:

І. Організаційний момент

1. Мовленнєва зарядка

Бесіда:

 1. Do you get on well with your parents?
 2. Do your parents trust you?
 3. Can you trust your parents?
 4. Do you often slam the door and go into your room?
 5. Are your parents understanding?
 6. What do you like about your parents?
 7. What don`t you like about your parents?
 8. What do you prefer to do together?
 9. What  possible conflicts can be  in the family?

ІІ. Основна частина уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка слів теми “Сім’я”

 1. Удосконалення навичок говоріння.
 • Заповнити таблицю:
Successful parents It is not advisable for adults Good children

Treat their parents in the way they`d like to be treated themselves.

Be good friends to their brothers and sisters.

Develop a sense of responsibility in their children.

Spoil their children in every possible way.

Never forget to praise their children.

To be interested in parents` problems.

Don`t give their children any freedom of choice.

Not to treat all the children in the family equally.

Always find time to spend with their children.

Be prepared to compromise.

Make children feel low or ignored.

Give promises and break them.

Give their children plenty of love.

Develop children`s minds.

Lose their temper and shout at their children.

Take part in all sorts activities that can unite their family.

Criticise their children too much.

Teach them good manners.

Help to do household chores.

Продовжувати читання Урок англійської мови в 11 класі по темі “My Family”

Урок англійської мови в 7 класі по темі “Ukraine”

скачанные файлы (2)

Мета: розвивати навички комунікативного письма; підготувати учнів до самостійного усного повідомлення за запропонованою комунікативною ситуацією з опорою на прочитаний текст і план; відпрацювати вивчені ЛО у мові; повторити  граматичні часи групи “Perfect”; виховувати патріотичне ставлення до Батьківщини.

Обладнання: підручник, карта України, текст, ілюстрація, роздатковий матеріал «Граматичні блокноти», ілюстрація визначних місць  України, комп’ютер, інтерактивний плакат “Welcome to Ukraine”

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

 Мовленнєва  розминка.

Answer the questions:

 1. What`s the capital of Ukraine?
 2. What are the biggest cities in Ukraine?
 3. What is your native town?
 4. What are the biggest rivers of Ukraine?
 5. What is the flag of Ukraine?
 6. What is the emblem of Ukraine?
 7. What is the anthem of Ukraine?
 8. What countries does Ukraine border on?
 9. What are the stereotypes of Ukraine?
 10. Why do people visit Ukraine?

ІІ. Основна частина уроку

Робота з картою.

Look at the map and stick your papers on the map

(the north, the south, the east, the west, the Black Sea, the Dnipro, the Carpathians, river, mountain, capital, country, places of interest, city, native town.)

Робота з інтерактивним плакатом

Welcome to Ukraine

What are seven wonders of Ukraine?

Are you proud of your Motherland? Why?

What are famous places in Ukraine?

Розвиток куманікативних навичок.

Look at the picture and try to guess what this journalist is telling about Ukraine.

images Практика вживання вивчених ЛО.

Continue the sentences:

 1. The capital of Ukraine is … .
 2. The population of Ukraine is… .
 3. The location of Ukraine is … .
 4. The flag of Ukraine is … .
 5. My native town is … .
 6. People visit Ukraine because … .
 7. The stereotypes of Ukraine are … .

 Повторення граматики.

Використання граматичних блокнотів, де потрібно з’єднати речення із відповідним часом.

Match the sentence with the tense form.

Удосконалення  навичок читання.

Робота з роздатковим матеріалом.

Read the text 

   Ukraine is a big country in Europe. Its territory is 603.7 thousand square kilometers. The geographical centre of Europe is situated near the small Ukrainian town Rakhiv. The capital is Kyiv.

    Ukraine borders on Russia, Belorus,Moldova, Poland, Hungary, Slovakia and Romania.

    There are 71 thousand rivers in Ukraine. The biggest rivers are the Dnipro, the Dniester, the Prypyat, Desna.

    Ukraine is an independent state. We celebrate Independent Day on the 24th of August. The flag of Ukraine is blue and yellow. The emblem is Trident.

    Kyiv, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Lvyv are the biggest cities of Ukraine. The country is washed by the Black Sea and the Azov. The mountains of Ukraine are the Carpathians and the Crimean.

Finish the sentences.

Ukraine is a big _______________________________________________ .

The geographical centre of Europe is ______________________________ .

There are 71 thousand __________________________________________ .

We celebrate Independent Day ____________________________________ .

The flag of Ukraine ____________________________________________ .

The country is washed by ________________________________________ .

The mountains of Ukraine are __________________________________ Удосконалення навичок слухання.

Listen to joke. Look at the unknown words.

land – підійти до берегів;

uninhabited island – безлюдний острів;

wait – чекати;

to be introduced – бути представленим;

behave – поводитись.

A ship with people of different nationalities landed on an uninhabited island. It was interesting how people behaved.

Americans opens shops.

Australians started a sport competition.

French opened a restaurant and a café.

And an Englishman were still standing and waiting to be introduced.

What do you think Ukrainians would do?

Розвиток навичок монологічного мовлення.

Imagine that you are a foreigner and another pupil is a travel agent. Speak about Ukraine.

ІІІ. Кінець уроку

Домашнє завдання.

Project work. p. 123.

Підсумок.

Did you visit Kyiv?

Did you visit the Carpathians?

Why do you like your native town?

 Оцінювання.

План тижня педагогічної майстерності вчителя англійської мови Братко Н.В.


shkoly_velikobritanii_640_4737313320101054Тиждень педагогічної майстерності вчителя англійської мови

Братко Н.В.

№ з/п Число Захід Місце проведення
1

Відкритий урок «У світі високих технологій»

 (10 клас)

Кабінет англійської мови
2 Презентація кабінету «Моя творча лабораторія» Кабінет англійської мови
3  Методичний анонс-огляд новинок літератури та інтернет – ресурсів Кабінет англійської мови
4 Представлення методичного топ-листа «Моє ноу-хау» (використання ігрових та інноваційних технологій) Кабінет англійської мови
5 Презентаційний меседж «А я роблю так…»» Кабінет англійської мови

 

Урок англійської мови у 10 класі по темі “Features of Character”

34

Мета: удосконалювати  навички вживання лексичних одиниць по темі “Характер людини”; розвивати навички читання й усного мовлення з теми;  виховувати правильне ставлення до людських  стосунків, а також загальну культуру учнів.

Обладнання: підручник О.Карп’юк “English-10”, тексти для читання, схеми “Професійний ринок”,   “Людина може бути”; інтерактивний плакат “Problems of Teenagers”, комп’ютер.

Хід уроку:

І. Організаційний момент

Мовленнєва розминка

Listen to each sentence describing a personality type (for example, “A person who is happy”). Then choose the word that describes that personality type (“cheerful” in this example).

Personality Types 1

1) A person who likes to give or share things with others.

2) Someone who always tells the truth.

3) A person who is quick at learning new things.

4) Someone who is always on time.

5) A person who can’t keep a secret.

6) Someone who does not think about other peoples’ feelings.

7) A person who speaks in a very direct and honest way.

8) Someone who is educated or has good manners.

9) A person who comes up with new and original ideas.

10) Someone who has a strong desire to succeed.

1) A) selfish

 1. B) interesting
 2. C) generous

2) A) comical

 1. B) honest
 2. C) ungrateful

3) A) spoiled

 1. B) clever
 2. C) easygoing

4) A) punctual

 1. B) bland
 2. C) skeptical

5) A) bigmouth

 1. B) depressing
 2. C) pushy

6) A) talented

 1. B) brilliant
 2. C) inconsiderate

7) A) sloppy

 1. B) frank
 2. C) helpless

8) A) childish

 1. B) nasty
 2. C) cultured

9) A) creative

 1. B) timid
 2. C) narrow-minded

10) A) forgetful

 1. B) ambitious
 2. C) disorganized

Key: 1 c; 2 b; 3 b; 4 a; 5 a; 6 c; 7 b; 8 c; 9 a; 10 b.

Продовжувати читання Урок англійської мови у 10 класі по темі “Features of Character”

Конспект уроку англійської мови в 11 класі по темі “Computers and the Internet”.


скачанные файлы (3)

Мета: формувати навички вживання лексичних одиниць по темі «Нові технології»; удосконалювати навички читання, аудіювання й усного монологічного мовлення; розвивати пізнавальні інтереси учнів; виховувати інтерес до самостійного пошуку потрібної інформації, а також загальну культуру учнів.

Обладнання: підручник О. Карп’юк “English-11”, електронна презентація, макет комп’ютера, доступ до мережі Інтернет, проектор, екран, макети «Розумний дім», тексти для читання,

Хід уроку:

І.Організаційний момент

Мовленнєва  розминка

  Answer the questions:

 1. Do you have a computer at home?
 2. What is the brand of your computer?
 3. What types of computers do you know?
 4. What operations can you do on the computer?
 5. Why do we use the computer?
 6. What are two main parts of a computer?
 7. What is the central idea of a computing system?
 8. Do you have an access to the Internet?
 9. How can the Internet help you to learn English?

ІІ.  Основна частина уроку

Робота з правилами – фішками

Учні дивляться на фішки, де зображені ілюстровані правила  і називають правила безпеки в Інтернеті.

Практика нових ЛО

Написання частин комп’ютера

Робота в групах. Гра «Pessimist and Optimist

Учні пишуть переваги і недоліки використання комп’ютера.

Продовжувати читання Конспект уроку англійської мови в 11 класі по темі “Computers and the Internet”.

Урок англійської мови у 4 класі “Household Chores. Food”

images

Мета: повторити й активізувати ЛО теми; систематизувати вживання злічуваних і незлічуваних іменників у конструкції there is/are;  розвивати здібності учнів до планування свого висловлювання;  ввести нові й повторити вивчені назви продуктів харчування; систематизувати вживання конструкції there is/are, зокрема у питаннях і запереченнях; повторити вживання неозначених займенників some/any; розвивати вміння порівнювати явища;  виховувати ввічливість у спілкуванні.

Обладнання: підручник О. Карп’юк “English-4, “картки із малюнками, комп`ютер, відеофізкульхвилинка, інтерактивна гра “«Тhere is/are»; мультфільм про Гого, макет холодильника, ілюстрації для порівняння, картинки «Фрукти та овочі», корзинка, картки для парної роботи “Рукавичка”.

Хід уроку

І. Організаційний момент

 1. Привітання.

– Пісня «Hello»

Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку.

Today we`ll speak about your household chores and your favourite food and drinks.  Also you`ll make a project “What do the famous people like to eat”, what do they have in their fridge.

Мовленнєва зарядка

 Бесіда:

 1. Do you have a house or a flat?
 2. Do you help your mother and father?
 3. What do you do about the house?

ІІ. Основна частина уроку

 Практика вживання лексичних одиниць

Бліц-опитування слів по темі “Домашні обов’язки” та “Їжа”

Робота в парах – гра «Рукавички». Учні шукають свою пару-рукавичку і складають речення.

– Write down what do you like and hate to do about the house?

скачанные файлыLike

images (2)Hate

   
   
 • Continue the sentences:

In the kitchen I can _______ .

In the living-room I can _____ .

In the garden I can _____ .

 • Гра «Magic chair» (Учень сідає на “Магічний стілець” і розповідає про свій день, зупиняючись на домашніх обов’язках. Найкращий нагороджуєтья символічною медаллю.)

Продовжувати читання Урок англійської мови у 4 класі “Household Chores. Food”

Конспект уроку у 5 класі по темі “Сlothes”.

3674528-fashion-stylish-guy-and-girl-in-warm-clothes

Мета уроку:   закріпити вивчені ЛО теми; розвивати навички діалогічного та монологічного  мовлення; навчити описувати одяг людини, використовуючи вивчені слова та конструкцію: He is wearing/she is wearing; I am going to put on …; удосконалювати навички читання; виховувати гарний смак і культуру.

Обладання:  підручник О. Карп`юк “English – 5”кліше, комп’ютер, предметні малюнки, паперові ляльки, паперова валіза, відеосюжет показу мод, обгортка журналу мод.  

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання й повідомлення теми та мети уроку.

-Today we are going to speak about people`s clothes. You`ll be able to describe their  appearance.  Also you `ll tell us about your favourite clothes  and you are going to be a  fashion critic.

And now let`s check how do you know the words.

ІІ. Уведення в іншомовну атмосферу

Look at the picture.  What can you see?

images (3)

ІІІ. Основна частина уроку.

 • Перевірка домашнього завдання.

слова

Впр.6 с.42 – прочитати і перекласти

 • Практика говоріння

Робота з паперовою лялькою

Вчитель ляльку одягає, а учні розповідають про те, що вони бачать

 Бесіда:

 • What do you like to wear?
 • I don`t like to wear…
 • Do you wear a school uniform? Describe your school uniform.

 

 • Практика слухання. Гра  “Здогадайся, хто це”

Вчитель описує одяг учня з класу, а інші здогадуються, хто це.

 • Вправа «Розвісь чоловічий та жіночий одяг на мотузку»

Учні мають предмети  одягу. Завдання:  розвісити його на різні мотузки, згрупувавши за категоріями: “Чоловічи” та “Жіночий одяг”.

Продовжувати читання Конспект уроку у 5 класі по темі “Сlothes”.

Використання ІКТ на уроках іноземної мови

Видатний американський вчений, педагог , філософ , професор Джон Дьюї сказав: “Якщо ми будемо вчити сьогодні так , як ми вчили вчора, ми вкрадемо у наших дітей завтра». Е.Роджерс також зазначив , що «якщо в сучасному суспільстві ми не матимемо людей , які конструктивно реагують на найменші зміни в загальному розвитку , ми зможемо загинути , і це буде та ціна , яку ми всі заплатимо за відсутність творчості ». Тому , йдучи в ногу з часом, в своїй практиці використовую інформаційно – комунікаційні технології. Адже вони сприяють розвитку пізнавального інтересу учнів, оскільки дозволяють доповнити існуючі підручники новим, живим, цікавим для учнів матеріалом.

Продовжувати читання Використання ІКТ на уроках іноземної мови

Про сайт

SAM_5805

Вітаю Вас на сайті!

 Ідея створення сайту виникла від бажання поділитися своїм досвідом, своїми методичними напрацюваннями, зразками наочності, а також проектами і творчими роботами учнів.

Розміщена на сайті інформація призначена для викладачів англійської мови, учнів і всіх, хто вивчає англійську мову.

Щиро сподіваюся, що ви зможете знайти тут корисну для себе інформацію.

Буду вдячна за Ваші відгуки, пропозиції та коментарі, залишені до статей.